Info om idretten Feltpistol

Hva er feltpistol?

Feltpistol er en pistolkonkurranse som foregår ute i terrenget, men kan i gitte tilfeller også skytes på bane for og legge bedre tilrette for funksjonshemmede. Blinkene er av varierende form og størrelse, og er plassert naturlig i terrenget på ulike avstander. Som kan variere fra 5 til 70 meter.

Når det kommer til skytetidene for hver standplass, er det satt en grense på 6 sekunder som raskeste skytetid. Skytetider under dette er ikke lov i approbert konkurranse-sammenheng.

Tekst: Oda Løvseth, Foto: Obelix Barbala

Definisjonen Approbert / Uapprobert

I ett approbert stevne følges en regelbok som setter klare grenser for blinker, avstander og skyte tider. Disse konkurransene finner du på skyting.no, og er resultatførende for rangeringer nasjonalt. I ett uapprobert stevne legges det opp til litt annen skyting, gjerne det endel kaller rekreasjonsskyting, og for mange er dette en kjærkommen aveksling fra de stramme linjene når gjelder skiver og tid i en approbert konkurranse. Disse konkuransene finner du ikke på skyting. no, men de går gjerne med “jungel tromma”.

Approberte stevner teller på ranking.

Hver approbert feltløype består av 5 – 10 standplasser, men kun løyper med 10 standplasser er klasseførende. På hver standplass skyter hver skytter på figurer av varierende antall, fasong og farger, alt fra en til seks ulike blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, unntaket er spesialvåpnene (Magnum 1 & 2, Spesialrevolver og -pistol, hvor skuddtallet er fem). Det er opp til hver enkelt skytter hvor han eller hun vil plassere de seks skuddene, og i hvilke figurer.

Poengene i feltskytingen regnes slik:

Hver figur som treffes gir et poeng, og hvert skudd som treffer gir ett poeng. Skytteren kan altså oppnå maks to poeng per skudd som avfyres.

Et treff i en skive gir et poeng for skiva + et poeng for treffet = 2 poeng
To treff i samme skive gir et poeng for skiva + to poeng for treffene = 3 poeng

Dette poengsystemet forklarer hvorfor det lønner seg å treffe flest mulig figurer. Hvis du treffer en figur får du to poeng, et for treff, og et for figuren. Noen av målene har en indre sone som kalles innertreff. Disse innertreffene gir ikke ekstra poeng, men telles med for å kunne rangere skyttere som ellers hadde endt opp med lik poengsum.

Maksimalt oppnåelig poengsum varierer fra stevne til stevne, ettersom oppsettet av skiver og vanskelighetsgrad kan være forskjellige. Men den pleier å ligge på rundt 100 poeng. (60 skudd + 40 figurer)

For å få variasjon underveis i feltløypa, kan man skyte ulike stillinger. I feltpistolskyting har man skytestillingene stående, knestående og liggende, med en hånd, to hender, eller fri som standard våpengrep. Fri innebærer at du selv kan velge om du vil skyte enhånds eller tohånds. Ungdom under 17 år, kan skyte tohånds på samtlige standplasser.

Rutinen i løypa under NM

Før skytterne drar ut i feltløypa gjennomføres det et opprop. Her skal skytterne møte opp i god tid, helst 30 minutter før oppsatt skytetid. Herifra går eller kjøres skytterne i minibuss lagvis ut i løypa og til standplass nummer 1. Derifra beveger man seg gjennom løypa som består av 10 standplasser.

På hvert hold er det en venteplass, godt merket hvor skytterne må stå til standplassleder sier de kan trekke frem på standplass. Når samtlige skyttere er inne på standplassen, og har funnet sin plass, ber standplassleder skytterne lade magasin eller tønne med korrekt antall patroner, alt etter hva som skytes, mens informasjon om skytingen blir lagt frem for skytterne. Etter dette spør standplassleder om skytterne er klare. Deretter følger kommandoen “klar”, og 5 sek. etter det «ild» som signal på at skytterne kan skyte. «Stans» er kommandoen for at skyting skal opphøre. Stans-kommandoen varer i 2 sekunder før skytetiden er oppbrukt. Etter stans er sagt, og all skyting er ferdig, gjøres alle våpen og magasin klare for visitasjon. Våpen legges i bag eller hylster, før skyttere og standplassledere, sammen med anvisere, beveger seg frem til skivene for å sjekke og kontrollere treffene. Det er en linje ca 2 meter fra skivene som skytteren ikke skal passere

Denne rutinen gjennomføres på hvert av de 10 holdene.

Ulike øvelser

Det er mange ulike revolvere og pistoler som brukes innen Norges skytterforbund, og for at skytterne skal stille på likt grunnlag under en feltrunde, benytter man seg av åtte ulike våpenklasser. Under årets NM (2020) ser vi alle åtte øvelsene fordelt på en uke.

Disse åtte ulike øvelsene legger til rette for at den enkelte skytter kan skyte inntil åtte ganger, alt etter som hva man ønsker å delta på.

  • FINFELT
  • GROVFELT
  • MILITÆRFELT
  • REVOLVERFELT
  • SPESIALPISTOL
  • SPESIALREVOLVER
  • MAGNUM 1
  • MAGNUM 2

Hele regelverket for feltpistol finner du i Nasjonale pistolregler for NSF.

Liggende hold finpistol på NM 2019 Dagali